Skip to content

Klauzula informacyjna

Centrum Stomatologii ?Den Med? Tomasz Apanowicz z siedzibą w Zielonej Górze

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) ? dalej RODO ? informujemy, co następuje:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Stomatologii ?Den Med? Tomasz Apanowicz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Łużyckiej 17, 65-601 Zielona Góra.
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług medycznych oraz umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności, obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (w tym przez formularz kontaktowy) oraz w celu kontaktowania w celach związanych ze świadczeniem usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Centrum Stomatologii ?Den Med? Tomasz Apanowicz przetwarza też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
  • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług,
  • kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności poprzez e-mail oraz telefon,
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 3. Okres przechowywania danych
  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panem/Panią, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
   Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 4. Udostępnienie danych osobowych:
  Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie:
  • podmiotom przetwarzający z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał umowę powierzenia,
  • organom państwowym, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
  Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Wymóg podania danych
  Podanie danych osobowych wynikających z art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest niezbędne w celu świadczenia usług. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług medycznych. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.